ഓം ഹരി ശ്രീ ഗണപതയെ നമഃ

ഓം ഹരി ശ്രീ ഗണപതയെ നമഃ

സരസ്വതി നമഃസ്തുഭ്യം

വരതേ കാമരൂപിണി

വിദ്യാരംഭം കരിഷ്യാമി

സിദ്ധിര്‍ ഭവതുമേസദാ

ഓം സരസ്വതിദേവിയെ നമഃ

-----------------------------------------------

"വിജ്ഞാനാത്മികയായ്‌ കലാസുഭഗയാ-
ള്‍ത്താരിലുള്‍ച്ചേര്‍ന്നിടു-

ന്നജ്ഞാനാന്ധതമസ്സകറ്റിവിലസും
ഭാസ്വല്‍ പ്രഭൂതാദയായ്‌
സീമാതീതവരപ്രമോദമിലാന്‍
പാരിന്നൊരാധാരമാം
ശ്രീമല്‍ഭാരതീയെന്റെ നാവിലനിശം
ചെയ്‌തീടണം നര്‍ത്തനം"
(കവന കൗതുകം)


വിദ്യാരംഭം മൂകാംബികയില്‍

-------------------------------------


ഓം ഹരി ശ്രീ ഗണപതയെ നമഃ
-----------------------------------------------


നാവിന്‍ തുമ്പില്‍ പൊന്നുകൊണ്ട് ആദ്യാക്ഷരം......
---------------------------------------------
മൂകാംബികാ സരസ്വതി മണ്ടപത്തില്‍ നൃത്തം അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരുകുഞ്ഞു
കലാകാരി

------------------------------------------------------------------------------------------------
അറിവിന്റെ ലോകത്തിലേക്കു ആദ്യാക്ഷരം കുറിക്കുന്ന എല്ലാ കുരുന്നുകള്‍ക്കും എല്ലാവിധ ആശംസകളും
11 comments

Popular Posts