ടിക്കറ്റ് ചാര്ജ് എന്താണാവോ.....


ഈ ബസില്‍ തിരക്കില്ലന്നു തോന്നുന്നു...
എന്തായാലും ഇതില്‍ പോകാം ।
ടിക്കറ്റ് ചാര്ജ് എന്താണാവോ.....
13 comments

Popular Posts