പോര്‍ട്രൈറ്റ്


എനിക്ക് പല്ലില്ലെന്ന് ആരാ പറഞ്ഞത്.. ദേ നോക്ക്, ഈ..............
15 comments

Popular Posts