അരശി പൂക്കും കാലം


ഗുല്‍മോഹര്‍ ({Delonix regia}) എന്നു പേരുള്ള ഈ പുഷ്പത്തിനെ മലയാളത്തില്‍ അരശി എന്നാണ്‌ പേര്‌, എന്നാല്‍ കൂടുതല്‍ ആള്‍ക്കാര്‍ ഇതിനെ തെറ്റായി വാക എന്നാണ്‌ വിളിച്ചുകേള്‍ക്കുന്നത്‌.
19 comments

Popular Posts