ഒരു തീര്‍ത്ഥാടനപര്‍വത്തിനു കൂടി വിട

കര്‍പ്പൂരദീപം സ്വാമിക്ക്‌

-----------------------------------------------------
അരവണപ്രശ്നം ഇനി............

ഒഴിഞ്ഞ അരവണ കൗണ്ടര
------------------------------------------------------്‌ശബരീപീഡം

-----------------------------------------------------------------------------


ഇനി ആടുത്ത വര്‍ഷം

1 comment

Popular Posts