13 കണ്ണറ


ഒരു പുനഃപ്രസിദ്ധീകരണം, ചിത്രത്തോടുള്ള വിവരണം ദാ ഇവിടേ
( ചിത്രം ഫിലിം ക്യാമറയില്‍ എടുത്തത്‌ )
15 comments

Popular Posts