തുള്ളിക്കൊരുകുടം പേമാരീ.....

നാളെ വിദ്യാലയങ്ങള്‍ തുറക്കുന്നു ഒപ്പം മഴയും


മുന്നൊരുക്കം
മഴയില്‍ കുതിര്‍ന്ന്


ചില മഴദൃശ്യങ്ങള്‍

5 comments

Popular Posts