പ്രഭാതരശ്‌മികള്‍ കുത്തിനിറുത്തി പൊന്നിന്‍ചന്ദന തിരികള്‍.


രാണ്ടായിരത്തിപത്തിലെ ആദ്യത്തെ പോസ്റ്റ്‌ പ്രഭാതത്തോടെ തന്നെയാകട്ടെ.

10 comments

Popular Posts