പോസ്

ഒന്നു വേഗം ആവട്ടേ, കുറേനേരമായി കുന്ത്രാണ്ടോം പിടീച്ചോണ്ട് നിക്കാന്‍ തുടങ്ങീട്ട്, ഇല്ലേ ഞാനിപ്പോ മുങ്ങും.....
7 comments

Popular Posts