വരയാട്‌


തമിഴില്‍ വരൈ എന്നാല്‍ പാറക്കെട്ട്‌ , പാറക്കെട്ടില്‍ വസിക്കുന്നതുകൊണ്ടാകണം ഇതിനു വര(രൈ) ആട്‌ എന്ന പേര്‌ വീണത്‌.
18 comments

Popular Posts