ഇതൊരു വക്കാരി മരമല്ലപ്പാ...
കുടജാദ്രിയില്‍ കണ്ടത്‌.
8 comments

Popular Posts