ഇതേതുപൂവെന്നു ചൊല്ലാമോ..?

ആര്‍ക്കെങ്കിലും ചൊല്ലാമൊ ഇതേതു പൂവാണെന്ന്

ഒരു ക്ലൂ തരാം, മലയാളികള്‍ ഇതില്‍ നിന്നുള്ള കായ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്‌, കൂടുതലായും ഇടുക്കി, വയനാട്‌ ജില്ലകളിലാണ്‌ കൃഷി ചെയ്യുന്നത്‌।


ഉത്തരം ഏലംപോസ്റ്റിന്റെ സമര്‍പ്പണം വീണാധരന്‍ വൈദ്യര്‍ക്ക്‌.
14 comments

Popular Posts