അമ്മ മണം

(ഒരു മൊബൈല്‍ ചിത്രം) അമ്മ മണം , ഇതിന്റെ അമ്മയ്ക്ക്‌ എന്തു മണമായിരിക്കും ?


(സംശയിക്കേണ്ട ഇത്‌ മലയാളിക്കുഞ്ഞുതന്നെ, ദോഹയിലെ ലുലു ഹൈപ്പര്‍ മാര്‍ക്കറ്റില്‍ നിന്നും,)
6 comments

Popular Posts